Authorities Address and Phone Number

Authorities Address and Phone Number

S.No.
Name
Father/ Husband Name
Address
Post of Authorities
Phone No.
           
01
Shri S. P. Sharma
Shri Jamuna Prasad Sharma
13, New Chandra Nagar, Near Mangal Nursing Home, Gwalior (M.P.)
President
0751-4004104
02
Dr. O. N. Kaul
Shri A. N. Kaul
Kaul Nursing Home, Naya Bazar, Lashkar, Gwalior (M.P.)
Vice-President
0751-4004104
03
Shri Sarnam Singh Tomar
Shri Dwarika Singh Tomar
B-8, New Saket Nagar, Gwalior (M.P.)
Secretary
0751-4004104
04
Dr. S. P. Singh
Shri Surendra pal SIngh
Misshill Parisar, Laxmibai Colony, Padav, Gwalior (M.P.)
Principal
0751-4004104