Miss Hill Higher Secondary School- Affiliated to C.B.S.E.

TC 2020

Class 12th TC
Rishabh Sharma Mohit Sharma Gaurav Tomar Divya Maheshwari
Anshika Kamthan Yuvraj Singh Kushwah Kunal Kevat Yash Pratap Singh